KKK

Müügitingimused

 

1.   Müügitingimuste kehtivus

1.1.   Teenuse/toote pakkuja on OÜ Samara Group (edaspidi Müüja) aadressil Paplite pst 10-3, Tallinn Eesti, postiindeks 10915.

1.2.   Müüja pakub erinevaid elektriteenuseid, mille osutamisel kasutatakse oma ala spetsialiste. Samuti tegeleb müüja LED valgustite vahendamisega. Müüja kinnitab, et www.samara.ee lehel müügiks olevad LED valgustid omavad Euroopa Liidus kehtivaid sertifikaate.

1.3.   Antud müügitingimused kehtivad Müüja ja tema klientide vahel (edaspidi Ostja) kaupade/teenuste ostmisel/vahendamisel tekkivate õiguste ning kohustuste kohta.

1.4.   Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.5.   Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.samara.ee. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis kehtivad Ostja jaoks tellimuse edastamise ajal jõus olnud tingimused, v.a juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6.   Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Ostja ja Müüja vahelisi suhteid OÜ Samara Groupi tellimustingimused ning väljakujunenud head tavad.

1.7.   Müüja ja Ostja kauplevad www.samara.ee veebilehel käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. OÜ Samara Group veebilehel ostu sooritades ja Müüja poolt saadetud arvet tasudes kinnitab Ostja, et ta on tutvunud käesolevate müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

2.   Lepingu jõustumise aeg

2.1.   Leping jõustub alates Müüja poolt väljastatud arves toodud summa laekumisest Müüja kontole.

2.2.   Lepingu jõustumiseks peab Ostja tasuma ettemaksu 100% ulatuses Müüja kontole.

 

3.   Hinnakiri

3.1.   Müüja jätab endale õiguse vajadusel hindu korrigeerida. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3.2.   Tooted: OÜ Samara Group veebilehel „LED Valgustuse“ kataloogis müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes.

3.2.1. Kõik toodete hinnad sisaldavad käibemaksu (20%), kuna OÜ Samara Group on käibemaksukohuslane, KMKR number on EE101199289.

3.2.2. Toodete hinnad sisaldavad tarnekulusid teistest riikidest tarnitavate valgustite puhul.

3.2.3. Toodete hinnad ei sisalda Eesti sisest postikulu. Selle eest tuleb kliendil tasuda eraldi, olenevalt tellitava kauba suurusest ja/või raskusest. Eesti sisesed postikulud ja tarnetingimused on toodud punktis 4. Tarnetingimused peatükis.

3.2.4. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Ostja soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, siis tuleb selleks teha erinevad tellimused.

3.3.   Teenused: OÜ Samara Group veebilehel „Teenuste hinnakiri“ lehel toodud hinnad on eurodes. Antud hinnakirjas toodud teenused ei sisalda käibemaksu ning antud hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks, summas 20%. Käibemaks lisatakse Ostjale saadetavale arvele.

3.4.   Müüja poolt saadetud hinnapakkumine kehtib Ostjale 10 päeva, alates hetkest, mil hinnapakkumine Ostjale on esitatud. Juhul, kui Ostja selle aja jooksul tellimust ei kinnita (st ei maksa kauba/teenuse eest), siis on õigus Müüjal vajadusel hindu korrigeerida.

 

4.   Tarnetingimused ja -hinnad

4.1.   Toodete tarneaeg Ostjani on 7-15 tööpäeva, alates ettemaksu laekumisest Müüja kontole,  eeldusel, et Ostja soovib tooteid tellida Eestis asuvale aadressile. Välismaale tellides võib tarnega olla pikem. Juhul, kui Ostja soovib kaupa tellida välismaale, siis tuleb see eelnevalt kooskõlastada Müüjaga, mispeale lepitakse kokku eritingimused transpordi ja selle maksumuse osas.

4.2.   Tarneaeg 7-15 tööpäeva kehtib eeldusel, et Ostja tasub 100% arvel esitatud summast.

4.3.   Müüja ei vastuta tarneaja pikenemise eest, kui tarneaeg pikeneb transpordiettevõtte tegevuse/tegevusetuse tagajärel. Kui tarneaeg pikenes Müüja tegemata töö või otseselt Müüjaga seotud asjaoludest tingitult (nt Müüja ei postitanud kaupa Ostajale, kuigi see oli laos olemas), siis kuulub vastutus Müüjale.

4.4.   Ostja vastutab kauba tellimisel esitatud andmete õigsuse eest. Müüja ega postiteenuseid pakkuv ettevõte ei vastuta kauba tarnimisel tekkinud viivituste ja arusaamatuse eest, juhul kui see on tekkinud Ostja poolt tellimisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.5.   Kauba tarnimiseks kliendini kasutab Müüja ettevõtteid Itella Smartpost OÜ, Post24 pakiautomaat ja Eesti Post.

4.5.1. Hinnakirjad on saadaval aadressidel www.smartpost.ee, www.post24.ee ja www.post.ee. Täpne transpordi hind kliendini sõltub tellimuse kogusest ning kaalust ja seetõttu selgub täpne tarnehind tellimuse esitamisel.

 

5.   Lepingust taganemine

5.1.   Vastavalt VÕS § 56 lg 1 on Ostjal õigus lepingust 14 päeva jooksul taganeda. Tähtaja lugemine algab hetkest, millal kaup on jõudnud Ostjani. Taganemise soovist peab Ostja Müüjat kirjaliku avalduse alusel teavitama. Tehingust taganemiseks tuleb vastavalt VÕS § 56 lg 3 Ostjal enda poolt tasutud toode/toodet tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem, kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Müüjale.

5.2.   Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis koos originaalsidistusega ning kasutamata.

5.2.1. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise või Ostja süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni  süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.2.2. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

5.3.   Taganemisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, e-maili, taganemispõhjust, vajadusel vahetamissoovi ning arvelduskontot, kuhu tagastussumma tuleb maksta kuni 30 päeva jooksul toote jõudmisest Müüjani.

5.4.   Ostja kannab kauba tagastamisega seotud kulud seadusega ettenähtud ulatuses, välja arvatud juhul, kui toode /tooted on kahjustunud/praagid või ei vasta Ostja poolt tellitud tootele (st vale toode), siis kannab Müüja kauba tagastamiseks tehtavad kulud.

5.4.1. Vastavalt võlaõigusseadusele VÕS §-le 220 lg 1 peab Ostja teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale hiljemalt kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

 

6.   Garantiitingimused

6.1.   Vastavalt VÕS § 230 lg 1 on müügigarantiiks lubadus müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustele, millega antakse Ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund.

6.2.   Garantiitähtaeg algab asja ostjale üleandmisest, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiitähtaja hilisemat algust. Kui Müüjal on kohustus asi Ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja Ostjale üleandmist. Garantiiperioodi pikkuseks on 2 aastat.

6.3.   Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

6.4.   Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud OÜ-lt Samara Group. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

6.5.   Müüja kodulehelt www.samara.ee ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada elektroonilisele aadressile info@samara.ee või postiga OÜ Samara Group, Paplite pst 10-3, Tallinn, 10915. Kaebusesse tuleb märkida Ostja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, Müüjale esitatav nõue ning lisada garantiid tõendav dokument (selle koopia).

6.6.   Vastavalt TKS § 19 lg 6 on Müüja kohustatud Ostja kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul.  Kui Müüjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul tarbija kaebusele vastata, peab ta kirjalikult sellest tarbijat teavitama, viivitust põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja vastamiseks (TKS § 19 lg 6).

6.7.   Kauba tagastamiseks tuleb koordinaatide osas Müüjaga eelnevalt kokkuleppida (telefoni või e-posti teel). Vajalikud kontakt

6.8.   Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

6.8.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga;

6.8.2. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:

    • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
    • parandamine ebaõnnestub;
    • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
    • kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

6.9.   Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

6.10.Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee

 

7.   Vastutus ja vääramatu jõud

7.1.   Müüja vastutab Ostja ees, kui on rikkunud käesolevaid tingimusi ja tekitanud kahju Eesti

Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2.   Ostja vastutab Müüja ees, kui on rikkunud käesolevaid tingimusi ja tekitanud kahju Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3.   Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4.   Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.